• Sprawdz nas

Polityka Prywatności i Polityka Cookies

1. Administratorem danych osobowych jest Grupa Etna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, zgodnie z danymi wskazanymi w § 1 ust. 1. Administrator oświadcza, że wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności:

1) ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. o ochronie danych osobowych;

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

2. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.

3. Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. W procesie rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora oraz od jego kontrahentów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.

5. Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:

1) utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;

2) prowadzi i rejestruje zbiory danych zgodnie z wymogami prawa;

3) wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;

4) przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

5) zachowuje poufność danych osobowych.

6. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub jeżeli obowiązek udostępnienia zebranych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

7. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać, w szczególności dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu.

8. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Administratora uniemożliwiające korzystanie z Serwisu stanowi podstawę do usunięcia Konta Użytkownika, o czym zostanie on uprzednio poinformowany.

9. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył warunki korzystania z Serwisu lub z jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujące przepisy prawa, a dane osobowe Użytkownika są Administratorowi niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

POLITYKA COOKIES

1. Administrator może wykorzystywać w Serwisie następujące rodzaje plików cookies:

1) tymczasowe, które są usuwane po opuszczeniu witryny lub wyłączeniu przeglądarki internetowej;

2) stałe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas nieokreślony, bądź do momentu w którym Użytkownik samodzielnie je usunie;

3) statystyczne, umożliwiające śledzenie ruchu w Serwisie;

4) funkcjonalne, umożliwiające personalizację Serwisu;

5) reklamowe, umożliwiające dostarczenie użytkownikowi treści dostosowanych do jego osobistych preferencji;

6) niezbędne oraz bezpieczeństwa, dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania serwisu oraz zasad uwierzytelniania.

2. Administrator może wykorzystywać pliki cookies w następujących celach:

1) optymalizacji i zwiększenia wydajności i jakości świadczonych usług;

2) poprawnej konfiguracji funkcji oferowanych w Serwisie;

3) personalizacji wyświetlanych treści oraz dopasowywania reklam do odwiedzających Serwisie;

4) utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

5) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;

6) zbierania i wykorzystywania ogólnych, a także widocznych publicznie danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

3. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu pliki cookies są analizowane, w celu określenia, które podstrony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane przez odwiedzających oraz czy struktura Serwisu nie zawiera błędów.

4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawcami oraz innymi podmiotami, które wpływają na jakość oferowanych usług.

5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika.

6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

7. Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Wobec tego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.